Orientering/ varsling til hytteeiere og deres rørleggere vedr. trykkforhold vannledning:

07.07.2010 I følge opplysninger fra Sarpsborg kommune vil det kunne påregnes relativt høyt trykk ved kommunal vannledning ved Dusa. Vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at hytteeiers rørlegger må kontrollere inn-trykk ved de ulike hyttene, og vurdere montering av trykkreduksjonsventil i hvert enkelt tilfelle. Spesielt ved de lavereliggende hyttene vil dette være viktig, men må sjekkes ved alle hytter. Trykksituasjonen vil sannsynligvis variere relativt mye gjennom året (og døgnet), særlig etterhvert som en stor andel av hyttene i kilen blir tilknyttet kommunalt vann. Kommunen garanterer dog ikke mer enn 2 kgs trykk, og av den grunn er det etablert en felles trykkforsterker som trer i funksjon når inn-trykk fra kommunens ledning blir for lavt i forhold til å forsyne hele hyttefeltet. For ordens skyld poengteres at det pr. dd ikke foreligger brukstillatelse på anlegget, men at vi håper på behandling og svar på anmodningen i løpet av inneværende uke.
Løsningen er levert av Monsternett