VEDTEKTER FOR VESTRE GRIMSØY VANN- OG AVLØPSLAG SA


§ 1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er: Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA. Selskapet har sitt hovedkontor i Sarpsborg kommune.


§ 2. FORMÅL

Selskapet har som formål å anlegge, drifte og administrere vann og avløpsanlegg, og

annen infrastruktur som bestemt av årsmøtet. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) med buffertank(er), tilknytningsledning til kommunalt avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer samt trekkerør for fiberanlegg. Selskapet skal anlegge stikkledninger til vegg på hvert medlems festetomt/eiendom.


§ 3. MEDLEMSKAP

Eiere og fester av eiendommer som naturlig sogner til anlegget har rett til å tegne medlemskap i selskapet.


Som medlemmer regnes de som har innbetalt sin like andel av selskapets samlede utgifter til utbyggingen av avløpsanlegget.


Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.


Selskapets medlemmer eier hver sin like andel hele vann- og avløpsanlegget.

Et medlem med flere eiendommer eller boenheter tilknyttet fellesanlegget, regnes som et tilsvarende antall medlemmer. Med boenhet menes bolig, hytte eller leilighet. Anneks som ikke er å betrakte som en separat boenhet, skal heller ikke regnes som en tilknytning. Det utstedes et andelsbrev til hvert medlem.


Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser.


Når et medlem melder seg ut av laget, holdes andelskapitalen, og anleggsbidrag, helt tilbake i laget.


Det skal ikke kreves inn medlemskontigent fra andelseierne


Ved eierskifte tiltrer ny eier de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde. Medlemskap i selskapet er knyttet til og følger eiendommen. Erververen av et medlemskap er ansvarlig for det tidligere medlemmets forpliktelser overfor selskapet.


Godkjenning av nye tilknytninger på eksisterende anlegg gis ved simpelt flertall av styret.


§ 4. ANDELSKAPITAL

Hvert medlem kan tegne en andel på NOK 1.000,- pr. hytte/hus. Andelen skal innbetales på lagets bankkonto. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg


§ 5. LAGETS ORGAN OG MYNDIGHETSOMRÅDER

Styret

Laget ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret skal bestå av 5 medlemmer. Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for leder og 2 år for styremedlemmer


Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Laget fører protokoll fra sine møter. Laget skal ikke ha daglig leder. Styret er ansvarlig for lagets drift, og at den er i samsvar med vedtektene og retningslinjene for denne.


Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr. år. Årsmøtet skal finne sted før utgangen av april måned. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning, regnskap, forslag til budsjett, årsavgift for neste år og saksliste for årsmøtet.


Årsmøtet skal også bestemme godtgjørelse til styremedlemmene.


Forslag til årsmøtet må foreligge 3 uker før årsmøtet. Papirene til årsmøtet skal sendes medlemmene innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Medlemmer kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt.


Årsmøtet skal behandle:


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap og budsjett.

5. Fastsettelse av årlig avgift til felleskostnader

6. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.

7. Fastsettelse av honorar til styre og revisor

8. Valg av styrets leder.

9. Valg av ytterligere styremedlemmer.

10. Valg av revisor

11. Valg av 2 medlemmer til valgkomitè

12. Innkomne saker.


Ekstraordinært årsmøte

Når minst en tidel av medlemmene, eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.


§ 6. ØKONOMI

Hvert medlem er ansvarlig for en lik andel av anleggs-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Det vil si at alle anleggs- og driftskostnader fordeles solidarisk mellom medlemmene uavhengig av faktiske kostnader. Unntak gjelder for tilknytingskostnader for nye medlemmer som omtalt i §6, 3. og 4. ledd.


Virksomhetens avkastning blir stående i laget og skal benyttes til drift av lagets anlegg og til opparbeidelse av en ansvarlig egenkapital ut ifra risikoen ved, og omfanget av virksomheten i laget. Utover dette avsettes eventuelle årlige overskudd til etterbetaslingsfond i henhold til samvirkelovens § 28.


Før tilknytning av nye eiendommer til avløpsanlegget skal det nye medlemmet innbetale en lik andel av anleggskostnadene for fellesanlegget. Beløpet fastsettes av styret etter en vurdering av kostnadsnivået på tilknytningstidspunktet sammenholdt med de opprinnelige anleggskostnader. Opprinnelig investering skal indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boligblokk) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt.


I tillegg til en lik andel av anleggskostnadene for fellesanlegget, skal det nye medlemmet helt og fullt betale kostnadene for de utvidelser og forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig. I dette inngår også kostnader knyttet til eventuelle utvidelser av hovednettet som er nødvendig for å kunne knytte det nye medlemmet til avløpsnettet.


Tilknytningsavgift til kommunen for vann og kloakk, samt andre kommunale avgifter, er boenhetens/hytteenhetens eget ansvar.


§ 7. RETT TIL ANLEGG OG DRIFT AV INSTALLASJONENE PÅ EIENDOMMER

Selskapet sørger for tillatelse fra grunneiere for traseer til selskapets vann- og avløpsledninger og installasjoner, samt eventuelle nødvendige veiretter.


Ved innmelding i laget gir medlemmet laget rett til å føre frem trase for legging av lagets vann- og avløpsledninger på medlemmets eiendom, etter avtale med medlemmet.


§ 8. TEKNISKE LØSNINGER

Anlegget er bygget for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak- og overflatevann inn på avløpsanlegget. Eventuell drift av varmekabel på stikkledning, drift og vedlikehold av egen stikkledning og pumpekum bekostes av hvert enkelt medlem.


Anlegget har installert pumpestasjon(er) og må derfor benyttes med en viss aktsomhet. Har et medlem forulempet anlegget pga skjødesløshet eller uaktsomhet, skal medlemmet selv måtte bære de kostnader som er påført selskapet.


§ 9. REPRESENTASJON

Styreleder og et styremedlem representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan meddele prokura.


§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer av vedtektene skal meddeles styret skriftlig. Styret fremmer forslag til vedtektsendringer på årsmøtet. Årsmøtet vedtar vedtektsendringer ved 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.


§ 11. SANKSJONER

Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade laget, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget. Slikt vedtak fattes med alminnelig flertall.


§ 12. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av laget krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med ¾ flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede.

Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales.


Deretter deles lagets eventuelle nettoformue på andelshaverne i tråd med samvirkerettslige prinsipper.


§ 13. VOLDGIFT

Tvist mellom medlemmene, eller mellom et medlem og laget, skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av Sarpsborg tingrett. Voldgiftsrettens leder skal være sakkyndig i den aktuelle saken.
Sarpsborg, den 30.04.2011

Løsningen er levert av Monsternett